مونتاژ دستی قطعات SMD

در بردهای یک رو که قبلا مونتاژ قطعات SMD صورت گرفته  و یا بردهای دو رو که مونتاژ هر دو طرف به روش PASTE انجام شده  برای مونتاژ قطعات DIP امکان استفاده از حوضچه قلع به دلیل ریزش قطعات وجود ندارد قطعات دیپ به صورت دستی با هویه مونتاژ می گردد.

البته در صورت مونتاژبردها با چسب SMD می توان از حوضچه قلع استفاده نمود.

 

مونتاژ دستی قطعات SMD

مونتاژ دستی قطعات DIP