خدمات مونتاژ بردهای ترکیبی

ما در مجموعه فرانگر مونتاژ بردهایی که در آنها از هر دو فناوری DIP & SMD استفاده شده است را با زمانبندی و کیفیت مناسب انجام می دهیم.

در این برد ها ابتدا قطعات smd با استفاده از دستگاه مونتاژ شده سپس بهترین روش و با سفارش مشتری برای مونتاژ قطعات dip  اجرا می شود و تمامی مراحل مونتاژ smd و dip انجام خواهد شد.

 

مونتاژ بردهای ترکیبی